Bağcılık Terminolojisi

Bağcılık Terminolojisi

Bağcılık Terminolojisi

 1. Afinite; affinity: Anaç ve kalemin uyuşma birbiriyle durumu.
 2. Aksil; Axil: Sürgün ve yaprak sapı birleşim noktasındaki açılı büyüme konisi. 
 3. Ampelografi; Ampelography: Üzüm çeşitlerini omcanın görünümünün detaylı tanımı, özellikle yapraklar  (şekil ve doku), salkım (irilik ve biçim)  & taneler (renk & irilik) özelliklerini dikkate alarak tanımlama bilimi.
 4. Anaç; Rootstock: Aşılı bir omcada aşı noktasının altında kök sistemini oluşturan kısım.
 5. Anaç omca; Parent vine: Çoğaltmada kullanılacak çelikler alınan omca.
 6. Anther: Çiçekte erkek organın stameni üzerinde bulunan ve polen veren kısmı.
 7. Antosiyaninler; Anthocyanins: Asmanın farklı kısımlarında bulunan suda çözünen renkli bileşikler.
 8. Arazide aşılama; Field budding: Önce anacın dikilip daha sonra üzerine kültür çeşidinin aşılanması.
 9. Aşılama; Grafting: İki kısımlı bir çoğaltma metodu olup, normalde bir kalem (kültür çeşidi) ve bir anacın normalde dinlenme halindeyken fiziksel olarak birleştirilmesidir.
 10. Aşırı yükleme: Omca üzerinde normal hasat periyodunda olgunlaştırabileceğinden daha fazla dal bırakılmasıdır. Budama sırasında çok fazla göz bırakılması genellikle stres, böcek zararı veya hastalıktan zararlanma ihtimali için yapılmaktadır.
 11. Aya; Lamina: Yaprağın düz kısmı veya yaprak yüzeyi.
 12. Baş terbiye: Bir budama sistemi olup bu sistemde dik ana gövde veya kollar üzerinden sürgün veya kollar çıkar. Yine kordonun dalları veya kollar ana gövde üzerinden çıkar.
 13. Bazal sürgün; Base (Basal) Shoot – Çubuğun bazalında (altta) bulunan tomurcuktan meydana gelen bir sürgün.
 14. Ben düşme; Veraison: Tanelerin, renk değişimi ve yumuşamaya başlamasıyla anlaşılan, olgunlaşmaya başlama zamanı,
 15. Beslenme kökleri; Feeder roots: Her sezonda yeniden büyüyen ince kökler.
 16. Boğumlar; Nodes: Sürgünler  (veya çubuklar) üzerindeki eklem yerleri buralardan tomurcuklar, yapraklar bağlanırlar.
 17. Boğum araları; Internodes: Çubuk veya sürgünün boğumları arasında kalan bölgeleri.
 18. Boncuklanma; Millerandage: Anormal ve düzensiz meyve bağlama olup salkım üzerinde çok farklı riliklerde taneler bulunur, çoğunlukla uygun olmayan hava şartları döllenmeyen tanelerin yetersiz seyreltilmesine bağlanır.
 19. Boyun; Style: Dişi organın tepeciğinin altında kalan ince yapılı boyun kısmı.
 20. Brix: Bir sıvı içerisinde çözünmüş olan katı maddelerin yüzde oranı. Yaklaşık olarak üründeki şeker yüzdesi olup üzüm suyundaki toplam eriyebilir katı maddelerin bir ölçüsüdür. 100 g üzüm suyundaki çözünen şeker miktarının 20 ºC’de gram olarak ifadesidir
 21. Budama; Pruning: İstemeyen çubuklar, dormant sürgünler. yapraklar ve diğer vegetatif kısımların omcadan uzaklaştırılması.
 22. Bütün yaprak: Entire: Lobları belirginleşmemiş formda yaprak.
 23. Cep: cleft, sinus:. Yaprak ayasında dilimler (loblar) arasında kalan çukurluk veya yarıklıklar.
 24. Çanak yapraklar; Sepals: Çiçeğin çiçek tablası üzerinde kaliksin alt kısmında bağımsız yeşil yapraklar.
 25. Çelik; Cutting: Bir asmadan daha fazla yeni asmalar çoğaltmak maksadıyla kesilen kısa bir odunlaşmış sürgün parçası.
 26. Çiçek; Floret: Bir salkım üzerindeki çiçeklerin her biri.
 27. Çift kollu kordon: Bu terbiye sisteminde omca gövdesi farklı yönlerdeki sıralara iki daimi kola ayrılır ve yazlık sürgünler tel sıralarına bağlanır. Genellikle kordon terbiye olarak adlandırılır.
 28. Açılmamış, Çiçek salkımı (Somak); Inflorescence: Salkımlardaki çiçeklerin açmamış hali.
 29. Çift seri halinde diş: two series: İri ve küçük dişlerin hemen hemen düzenli olarak değişmesi
 30. Çiltim: lateral: Salkımın ana iskeletinden ayrılan bir dalı
 31. Çubuk: cane, Olgunlaşmış bir yıllık sürgün olup genellikle budamadan sonra 12-15 boğum uzunluğundadır. Odunlaşmış, yaprağını dökmüş bir yazlık sürgün.
 32. Daldırma; Layer: Bir çubuğun ana omcadan ayrılmadan omcanın hemen yanına açılan hendeğe yatırılıp üzerinin toprakla örtülerek yaşlı omcaya bağlı yeni bir omcanın üretilmesidir.
 33. Diafragma; Diaphragm: Asmada boğumlarda özü kesintiye uğratan bir odun tabakası.
 34. Diş: Teeth: Yaprağın kenarları boyunca oluşan girinti ve çıkıntılar.
 35. Dişi organ; Pistil: Bir çiçeğin dişi organı.
 36. Dişi organ tepesi; Stigma: Polenlerin tutunduğu ve çimlendiği dişi organın boyuncuğu üzerindeki en üst noktası.
 37. Doku analizleri; Tissue Analysis: Omcanın beslenme durumunu belirlemek maksadıyla yaprak sap dokusunun analizi.
 38. Dormansi; Dormancy: Bitkinin aktif büyümede olmadığı evresidir. Asmalar için ortalama hava sıcaklıklarının 50F’nin altına düşmesiyle karakterize edilir.Asmalar için dormanside kalma ihityacı minimum 60 gündür.
 39. Epidermis: Bir bitkinin en dış doku tabakası.
 40. Erkek organ; Stamen: Asmanın polen veren veya kısaca erkek organı, ipcik (filament) ve anterden oluşur.
 41. Floem; Phloem: Yapraktan asmanın diğer kısımlarına besin maddelerini ileten uç uca eklenmiş hücreler.
 42. Fotosentez: Yeşil dokuların karbondioksit, su ve ışıktan gıda (şeker, karbonhidratlar) üretmesi.
 43. Filoksera; Phylloxera: Köklerden yapraklara kadar tüm asma üzeride asmanın özsuyunu emerek beslenen bir böcek.
 44. Filiz alma; Disbudding: Genellikle ilkbaharda olmak üzere süren aktif tomurcuklar ve genç sürgünlerin koparılması.
 45. Foksi; Foxy: Amerikan terli üzümleri ve bunlardan yapılan şarapların ayırt edici tadı, özellikle Vitis labrusca ve bunun bazı melezlerinde bulunur. Sorumlu bileşik  genelde Methyl anthranilate’dir.
 46. Gövde; Trunk: Omcanın toprak üstünde bulunan daimi gövdesi.
 47. İyon; Ion: Bir elektrik yüklenmiş kimyasal birim.
 48. Hayat Döngüsü : Bir omçanın yıllık döngüsü şunları kapsar
 49. Dinlenme; dormancy: Omcanın dinlenme periyodudur.
 50. Aktif (activation) peryod: Omca dormansiden uyanır. Tomurcuklar kabarmaya başlar. Bunlar ilkbaharda hava sıcaklıkları 11 ºC’ye eriştiğinde gerçekleşir.
 51. Tomurcukların kabarması; bud swell: Tomurcuklar şişkin bir hal alır ve pullarını döker.
 52. Tomurcukların patlaması; Bud break: Tomurcuklardan yeşillik görülmeye başlar. Genç, yeşil sürgün tomurcuktan büyümeye başlar.
 53. Debourrement (Fr.): Fransızca kökenli bir terim olup tomurcukların patlaması ile çiçek salkımının görülmesi arasını ifade eder. Sürgünlerin yaklaşık 25 cm boya erişmesiyle karakterize edilir.
 54. Çiçeklenme öncesi; Pre-Bloom: Bütün sürgünlerin üzerinde salkımlar oluşur ve sürgün büyümeye devam etmektedir (yaklaşık 36 cm)
 55. Meyve bağlama; Berry (Fruit) Set [Nouaison in Fr.] Salkımda her bir çiçeğin yumurtalıkları kendi kendileriyle uygun bir şekilde tozlandıklarında küçük sıkı tanelere dönüşür.
 56. Çiçek salkımları böylece üzüm salkımına dönüşür.
 57. Saçma iriliğinde taneler; Shatter: Yeni salkım üzerindeki döllenmeyen taneler dökülür. Genellikle tam çiçeklenmeden sonraki 7-10 gün içerisinde gerçekleşir.
 58. İlk hızlı büyüme dönemi; First Cover: Tane bağlamadan sonraki vegetatif büyüme.
 59. Ben düşme; Véraison: Tanelerin olgunlaşmaya başlaması. Meyvenin yumuşamaya başlaması ve renk değişimiyle (saydamlaşma veya kızarma) karakteristiktir.
 60. Odunlaşma; Aoutement (Fr. - augusting): İlk hızlı büyümeyle başlayan vegetatif gelişme yavaşlar. Sürgünlerde büyüme durur ve odunsu görünüm başlar. Çeşitlerin çoğunda yapraklar ve sürgünlerde renk değişir.
 61. Hasat; Harvest: Sofralık ve/veya şarap üretimi için uygun olan salkımlar hasat edilir.
 62. Sertleşmenin tamamlanması; Hardening off: Omca yapraklarını döker, sürgünleri daha ad sertleşir ve kış dinlenmesine hazırlar.
 63. Aktifliğin bitirilmesi; de-activation: Omcanın yeniden dinlenmeye girmesi.
 64. Çiçeklenme; Bloom: Hava sıcaklıkları 20 C’ye eriştiği zaman olur, salkım üzerindeki küçük çiçeklerin çoğu külahlarını (birleşik taş yapraklar, cap) atar ve kendini tozlama başlar. Bu periyotta çiçek salkımları  Chia Pet" görünümü kazanırlar. Çiçeklenme periyodu genellikle hava şartlarına bağlı olarak 14-21 gün sürer.
 65. Kalem; Scion: Aşılı bir çelikte göz kısmı; aşılı omcada aşı noktasının üstünde kalan, meyve veren taç sistemini oluşturan kısım.
 66. Kaliptra; Calyptra: Asma çiçeği taç yapraklarının kısmen birleşmiş hali. Kap, külah olarak da adlandırılır.
 67. Kaliks; Calyx: Bir asma çiçeğinde kaliptranın (birleşik taç yaprakların) altında yeşil halka şeklindeki yaprağımsı kısım (sepal, çanak yaprak).
 68. Kallus; Callus: Bir yaralanma veya aşı yerinde kuruma veya zararlanmadan korunmak maksadıyla bu noktalar üzerinde gelişen parankima dokusudur. Bu doku dikim için hazırlanan çeliğin tabanı ve boğumlarında da gelişir. Bu durumda, kallustan çeliğin ilk kökleri gelişir.
 69. Kambiyum; Cambium: Floem ve ksilem arasında aktif bölünen doku tabakası
 70. Kanatlı salkım: Wing: Salkımın alt kısmında iyi gelişmiş yan dalları salkım iskeletinin ana dalları gibi görünür.
 71. Karpel; Carpel: Yumurtalığın tohum taslakları içeren bir bölmesi.
 72. Kollar; Arms: Ana gövde üzerindeki daimi dallar.
 73. Koltuk tomurcukları; Axillary Buds: Yaprak koltuklarında oluşan tomurcuklar.
 74. Kışlık tomurcuk, Esas göz: Base bud: piç, obur dal veya bir yıllık çubuğun üzerinde yaprak koltuğunda bulunan ve dormansi halindeki gözdür.
 75. Keçe gibi tüy: Tomentum: Bitki epidermal yüzeyinin keçe gibi yoğun tüylerle kaplanmış olma halidir.
 76. Koltuk sürgünü; Lateral: Yazlık sürgün üzerinde yaprak koltuğundan çıkan sekonder sürgünler.
 77. Ksilem; Xylem: Su ve suda çözünmüş minerallerin köklerden omcanın üst kısımlarına taşınması için konumlanmış kalın duvarlı hücrelerden oluşan iletim sistemi.
 78. İpcik; Filament: Erkek organın üzerinde anteri taşıyan kısmı.
 79. Katyonlar; Cations: Pozitif yüklü iyonlar.
 80. Kloroplast; Chloroplast: Bitki hücresinin klorofil içeren kısmı.
 81. Klima bölge; Climate zone: Özel klimatik karakterlere sahip bir alan.
 82. Kordon; Cordon: Bir asma tacında genellikle horizontal pozisyonda bulunan daimi kollardır ve üzerinde spurları taşır.
 83. Korolla; Corolla: Kaliptranın diğer adı.
 84. Mikorizal fungi: Bir tip mantar olup genellikle dikim esnasında omcanın köklerine muamele edilir. Mikoriza çeşitleri bitki kökleri ile karşılıklı faydalı ilişkiye girer.
 85. Kök sistemini uzatıcı bir etki ortaya koyabilirler, köklerin su ve besin elementlerini alma yeteneklerini artırırlar. Bazen mantar ve omca arasındaki yardımlaşmayla, bu simbiyotik karşılıklı bağımlı ilişkiyle, omcanın stres şartlarında hayatta kalır, daha fazla su ve besin elementi absorbe eder ve topraktan gelen hastalıklara dayanımı artar.
 86. Masa başı aşısı; Bench grafting: Aşılamanın kapalı özel mekanda yapılması.
 87. Nematod: Toprak altında yaşayan mikroskobik kurtçuk.
 88. Obur dallar; Water Sprouts; bull wood : Uzun boğum aralarına ve çok sayıda koltuk sürgünlerine sahip kalın çubuklar/sürgünler.
 89. Odunlaşma: Lignified: Sürgünde odunlaşma, kahverengileşme veya salkım sapında meyvenin olgunlaşması sırasında selüloz bağlarından oluşan lignin formunda sertleşmedir.
 90. Omcanın büyüme gücü: Vine vigor: Tam anlamıyla büyüme gücü hızlı sürgün büyümesi demektir. Bazı yayınlarda sürgünün büyüme oranını değil aynı zamanda omcanın toplam büyümesi manasına da kullanılmaktadır.
 91. Omuzlu salkım: Shouldered: Salkımın alt dalları geniş olarak gelişmiş olup salkımın önemli bir kısmını oluşturur.
 92. Organik madde: Toprakta sebze, otsu maddeler ve/veya gübrenin çürütülerek alınabilirliğinin artırılması.
 93. Öz; Pith: Bir sürgündeki yumuşak öz.
 94. Piç: Crown suckering: Omcanın taç veya gövdesinden çıkan ve pratikte gelişmesi istenmeyen daha yeşil dönemdeyken kopartılacak sürgünlerdir. Bu işlem, piç alma veya sürgün seyreltmesi olarak da anılır.
 95. Piç alma; Suckering: Omca gövdesinin alt kısımlarından ve/veya toprak altından gelişen istenmeyen sürgünlerin omcadan uzaklaştırılması.
 96. Primordia: Tomurcuk gelişmesinin en erken dönemi.
 97. Pus tabakası: Bloom: Olgun üzüm tanesinin yüzeyini kaplayan mum tabakasıdır. Koyu renkli çeşitlere mat bir renk verir.
 98. Salkım sapı: pedunkle: Salkımın çubukla ile ilk dallanma noktası arasındaki sap mesafesidir.
 99. Saçma taneler: shot berry: Olgunlaşmamış salkım üzerinde normal iriliğe ulaşamayan, gelişmeden geri kalan küçük tanelerdir.
 100. Sap cebi: petiolar sinüs: Yaprak ayasının alt lobları ile yaprak sapı birleşim yerleri arasındaki çukurluk.
 101. Sertifikalı anaçlık materyal: certificated planting stock: Asma çoğaltma materyallerinin Tarım Bakanlığı’nın kontrol ederek düzenlediği asma sertifikalandırma ve kayıt programıyla bilinen virüs hastalıklarından ari olduğunun belgesidir.
 102. Serration: Yaprak kenarları boyunca diş benzeri oluşumların bulunmasıdır.
 103. Siyah çürüklük; Black rot: Bir asma hastalığı, kuzey Amerikanın doğusundan Avrupa bağlarına taşınıp bulaşmıştır.
 104. Spur: Tek yıllık sürgünden budama sonrasında genellikle 2-3 boğumlu olarak bırakılan meyve verecek kısımlar.
 105. Sülük; Tendril: Büyümekte olan sürgünde yaprağın karşısından çıkan ve sürgünü hemen yakınında bulunan bir yere bağlayarak destek olan ince, iki çatallı, narin yapılı, saç benzeri organ.
 106. Sürgün; Shoot:  Tomurcuğun sürmesiyle gelişen üzerinde yapraklar, salkımlar ve sülüklerin doğduğu yeşil renkli organ.
 107. Stoma; Stomata: Yaprağın alt yüzeyinde bulunan delikler.
 108. Taç; Canopy: Omcanın toprak üstü kısmı, özellikle yapraklı kısmı.
 109. Taç yönetimi; Canopy management: Bağcılık teknikleri tasarlanarak, özel amaçlara erişmek üzere genellikle ürün verimini ve şarap kalitesini optimumda tutma amacıyla asma tacının amaç doğrultusunda düzenlenmesidir (manipule edilmesi).
 110. Taç yaprakların dökümü; Cap fall: Çiçeklenme zamanında kaliptranın çiçekten ayrılması.
 111. Tane dökülmesi; Shelling: Tanelerin aşırı olgunluk veya bazı stres şartları nedeniyle salkımdan dökülmesi.
 112. Tane sapı: Cap stem: Salkım yapısının bir parçası olup bunların ucunda tek tek çiçekler veya taneler gelişir. Botanik adı pediseldir.
 113. Taşınma; Translocation: Su ve/veya besin maddelerinin omca içerisindeki hareketi.
 114. Terbiye; Training: Asma tacı şeklini sağlamak maksadıyla uygulanan pratikler.
 115. Terleme; Transpiration: Suyun omca yüzeyinden buharlaşması.
 116. Tepe alma; Topping: Büyüyen sürgünün uç kısmının yaz budamasında kesilmesi; Çoğunlukla makine ile uygulanır.
 117. Tomurcuk, Göz: Bud:, Göz, içerisinde üst üste katlanmış durumda ve mikroskobik gelişme seviyesinde sürgünleri ve çiçek salkımlarını içeren sürgünün/çubuğun farklı boğumlarından doğan yuvarlak şekilli bir organdır. Boğumdaki yaprak koltuğunda bulunan bileşik göz.
 118. Toprak analizi; Soil analysis: Toprakta alınabilir besin elementlerini belirlemeye yönelik bir analiz metodu.
 119. Toprak pH’sı; Soil pH: Toprağın asitlik düzeyi.. pH-7.0 nötr, >7.0 ise bazik veya alkali,
 120. Toprak yapısı; Soil structure: Toprağın kompozisyonu.
 121. Tozlanma; Anthesis: Anterlerden polenlerin saçılması.
 122. Tüysüzlük: Glabrous: Bitki yüzeyinde tüylerin bulunmaması. 
 123. Uç alma; Pinching: Bir sürgünün büyümekte olan ucunun koparılması.
 124. Uzun budama; Cane training: Bir terbiye biçimi olup omcada verimli çubuklar  uzun (4 veya daha fazla göz taşıyacak şekilde) bırakılır.
 125. Ürünün kontrolü: Crop kontrol: Omca üzerindeki meyvenin amaca uygun bir olgunlaşma sağlayabilmesi için gerekli yaprak yüzey alanını geliştirecek ve dolayısıyla ürünü sigortalayacak budama ve terbiye dengesinin sağlanmasıdır.
 126. Üç seri halinde diş: İki küçük dişten sonra daha iri bir dişin gelmesi şeklinde değişen diş yapısı.
 127. Yeşil aşı; Green grafting: Kalem ve anaç aktif büyüme şartlarındayken yapılan bir aşılama metodu.
 128. Yaprak sapı; Petiole: Yarağın bağlı olduğu sürgün ile ayası arasında kalan sap kısmı.
 129. Yaprak taslağı; Prophyll: Bir kışlık tomurcuk içerisindeki taslak (rudimentary) yaprak.
 130. Yazlık sürgün: Shoot: Bir kışlık tomurcuktan gelişen odunlaşmamış sürgünlerdir.
 131. Yumuşak tüylü: Pubescence: Büyüme uçları ve yaprakların ince yumuşak tüylerle kaplı olması halidir.
 132. Yapraklarda buruşma: Rugose: Damarlar arasındaki alçalıp yükselmeden ileri gelen kıvrımlı yaprak yapısıdır.

Konu Etiketleri

Bundan Sonra Ne Yaprak İstersiniz

Sonraki Konu [»]

Expert Choice Full

[«] Önceki Konu

Meyve Ve Asma Tür Listesi

Yorum Yap

Yorumlar

Ziraattube
 • Ziraattube
 • admin@ziraattube.com
 • 27.08.2016

Bu konu hakkında merak ettiklerinizi sorun cevaplayalım.

Hiç yorum yok! Bu konu hakkında ilk yorumu siz yapın.
NE ARAMISTINIZ ?
İNTFA - TARIMSAL ALIŞVERİŞ
KONU ETİKETLERİ
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Kategori Sayısı (26)
 • İçerik Sayısı (3746)
 • Yorum Sayısı (57)
 • Aktif Ziyaretçi (7562)

air jordan ireland new balance ireland cialis online kamagra jelly viagra bestellen cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra kaufen cialis online viagra wien viagra bestellen longchamp taschen longchamp wien new balance wien cialis australia levitra australia kamagra oral jelly kamagra australia kamagra oral jelly

levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika viagra kvinder viagra online

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk